Αλλάζει η απόφαση για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΕΙ που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες

ΑΕΙ: Αλλαγές στην εισαγωγή υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες

Αλλάζει η απόφαση για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΕΙ που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν οι αλλαγές στην υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997» (Β’ 272).

Δείτε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ.

Τι αλλάζει

Στην περ. Ι της παρ. Α του άρθρου 3 η φράση «Οι υποψήφιοι με αναπηρία … άλλων Υπουργείων», αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται προφορικά λόγω δυσλεξίας ή άλλων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών πρέπει να αποστείλουν επιπλέον στην ανωτέρω Επιτροπή ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης βεβαίωσης ή ακριβούς αντιγράφου της, η οποία, είτε θα έχει εκδοθεί από ΚΕΔΔΥ ή ΚΕΣΥ ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα άλλων Υπουργείων έως τις 03-08-2021, είτε από ΚΕΔΑΣΥ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/2021 (Β’ 897) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Στην παρ. 3 του Κεφαλαίου Ι του άρθρου 4 ο όρος «Κοινωνιολογία Ομάδας Προσανατολισμού» αντικαθίσταται με τον όρο «Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού».

Πώς γίνεται η εγγραφή στις σχολές

Το πρώτο εδάφιο της παρ.  Ε του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παρ. 7 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους ή με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, αίτηση εγγραφής στη Γραμματεία Σχολής ή Τμήματος, από αυτά που αναφέρονται στην παρ. γ του άρθρου 2 της παρούσας, κατά περίπτωση, στο οποίο επιθυμούν την εισαγωγή τους».

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 8 «Εγγραφή στις σχολές», αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η προθεσμία εγγραφής στις σχολές επιτυχίας των εισαγομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, ορίζεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της τελευταίας παραγράφου του παρόντος άρθρου και της περ. Ε του άρθρου 3 της παρούσας, από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η εγγραφή των εισαγομένων γίνεται κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλουν στη γραμματεία της οικείας σχολής ή τμήματος, μέσα στην καθορισμένη προθεσμία. Η αίτηση, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 για κάθε κατηγορία του άρθρου 1, υποβάλλεται, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδίου του επιτυχόντα ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, είτε με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής».

Πηγή

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας