Σύντομα θα ανακοινωθούν τα ονόματα 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σύντομα θα ανακοινωθούν τα ονόματα 3.000 εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν ως αναπληρωτές

Την εβδομάδα που έρχεται, Δευτέρα 8 ή Τρίτη 9 Νοεμβρίουθα ανακοινωθούν τα ονόματα 3.000 εκπαιδευτικών οι οποίοι θα προσληφθούν ως αναπληρωτές.

Αυτό δήλωσε, εκτός των άλλων, η υφυπουργός Παιδείας  Ζέττα Μακρή, στη διάρκεια της πρόσφατης συζήτησης επίκαιρων ερωτήσεων στη Βουλή.

Σύμφωνα με την υφυπουργό Παιδείας το τρέχον σχολικό έτος ήδη έχουν προσληφθεί 33.638 εκπαιδευτικοί ως αναπληρωτές.

Στη διάρκεια της περασμένης σχολικής χρονιάς (2020-21) έγιναν συνολικά 46.726 προσλήψεις αναπληρωτών. Συγκεκριμένα, 16.517 στη δευτεροβάθμια, 28.654 στην πρωτοβάθμια κι επιπλέον 1.555 με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας.

Τι προβλέπει η τροπολογία για τους τριμηνίτες εκπαιδευτικούς

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία του υπουργείου Παιδείας για διεύρυνση των προσλήψεων τριμηνιτών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ – ΕΒΠ, λόγω αυξημένων αναγκών εν μέσω κορονοϊού, κατά το διδακτικό έτος 2021-2022 που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις» αρμοδιότητας υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 111 του ν.4821/2021, που αναφέρονται στις προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), κατά το διδακτικό 202 1-2022 ως εξής:

α. Διευρύνονται οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών, πλήρους μειωμένου ωραρίου, συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας και δυνατότητα ανανέωσης, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και παρέχεται δυνατότητα πρόσληψηςκατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και κατά διδακτικό 202 1-2022, και περίπτωση που:

– μαθητές/τριες αδυνατούν για λόγο συναφή και διασπορά του κορωνοϊού Covid-19 να παρακολουθήσουν διά εκπαιδευτική διαδικασία και εντάσσονται σύγχρονη αποστάσεως εκπαίδευση,

– μόνιμοι εκπαιδευτικοί προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. δημόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν να Παρέχουν Παρέχουν διδακτικό υποστηρικτικό έργο για λόγους που συνδέονται κορωνοϊό Covid-19- ή είναι συναφείς αυτόν.

Η παροχή του λόγω έργου από το προαναφερόμενο Προσωπικό γίνεται διά αποστάσεως απόφαση του αρμόδιου Διευθυντή. Παράλληλο, καταργείται υποχρέωση υπέρβασης του ανωτάτου αριθμού του προς πρόσληψη κατά τα ανωτέρω προσωπικού.

β. κ.υ.α., καθορίζεται αριθμός των προς πρόσληψη αναπληρωτών, κατανομή αυτού ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης πραγματοποιείται, απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

Εξειδικεύονται τα πιστοποιητικά οι βεβαιώσεις που υποχρεούνται να προσκομίζουν σι μόνιμοι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί καθώς και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π

Πιο αναλυτικά στην τροπολογία αναφέρεται:

«1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και μόνο για το διδακτικό έτος 2021-2022, οι υποψήφιοι του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α ́13) δύνανται να προσλαμβάνονται και ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις που: α) μαθητές/τριες αδυνατούν για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 να παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία και εντάσσονται στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ 55254/9.9.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας (Β ́4187) και την υπό στοιχεία 111525/ΓΔ4/9.9.2021 κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β ́4188) και β) οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν να παρέχουν ή δεν παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο για λόγους που συνδέονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι συναφείς με αυτόν. Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου δύνανται να ανανεώνονται για ισόχρονη διάρκεια, με συμφωνία του προσωρινού αναπληρωτή ή μέλους Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π., εφόσον κατά την αυτοδίκαιη λήξη τους εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη, για την οποία διενεργήθηκε η πρόσληψη. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας, καθώς και κατά την ανανέωσή της, το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η περιοχή πρόσληψης. Οι προσωρινοί αναπληρωτές της παρούσας δύνανται να παρέχουν, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζονται οι όροι, καθώς και κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα για την παροχή της υπηρεσίας του προσωπικού της παρούσας, ιδίως ως προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 περί των δηλώσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ως προς τους λόγους στους οποίους ανάγονται οι ανάγκες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πρόκειται να καλυφθούν, β) τροποποιείται το τρίτο εδάφιο, ώστε o αριθμός των προς πρόσληψη αναπληρωτών ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης να καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, γ) διαγράφεται το τέταρτο εδάφιο, και η παρ. 2 του άρθρου 111 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για τη διενέργεια των προσλήψεων της παρ. 1 καλούνται οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α ́, Β ́ και Γ ́ (Γ1 ́ και Γ2 ́), καθώς και στον τελικό επικουρικό αξιολογικό πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019, πέραν της δήλωσης προτίμησης που υποβάλλουν για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους, να δηλώσουν ότι επιθυμούν να προσληφθούν στις ίδιες ως άνω δηλωθείσες περιοχές, αν παραστεί ανάγκη λόγω του κορωνοϊού COVID-19, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες ανάγονται στους λόγους της παρ. 1. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ για όλο το διδακτικό έτος 2021- 2022 και είναι αμετάκλητη. Ο αριθμός των προς πρόσληψη αναπληρωτών ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκ- παίδευσης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών.»

3. Στην παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021, περί των συνεπειών της μη προσκόμισης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου από εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π., επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το εισαγωγικό εδάφιο ως προς την αναφορά σε προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και ως προς την αναφορά σε συγκεκριμένα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις εμβολιασμού ή νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου, β) τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της περ. α) ως προς την παραπομπή στο εισαγωγικό εδάφιο, γ) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περ. β) ως προς την παραπομπή στο εισαγωγικό εδάφιο, δ) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της περ. β) ως προς την παραπεμπόμενη διάταξη του ν. 4589/2019 (A ́ 13), και η παρ. 8 του άρθρου 111 τροποποιείται ως εξής:

«8. Στην περίπτωση εκείνη που μόνιμοι ή προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. δεν προσκομίσουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 (L 211) και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α ́ 95), με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου – κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή στο αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγ- χων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test) ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α ́ 256) ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας (Β ́ 1298) ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας ή βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19, η οποία εκδίδεται είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται με δική τους επιβάρυνση είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τότε δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στις σχολικές μονάδες, στις οποίες υπηρετούν και επέρχονται οι εξής συνέπειες:

α) Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π., με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής και ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με όμοια απόφαση αίρεται η αναστολή, εφόσον προσκομίζεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα παραπάνω προβλεπόμενα.

β) Οι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, καθώς και τα μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π., οι οποίοι κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας δεν προσκομίζουν στον Διευθυντή/Προϊστάμενο της οικείας σχολικής μονάδας, στον Προϊστάμενο των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), στον Προϊστάμενο των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), στον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα παραπάνω προβλεπόμενα, δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, εάν πρόκειται για προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. του άρ- θρου 63 του ν. 4589/2019 και του άρθρου 86 του ν. 4547/2018, εφαρμόζονται η παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 και η παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018, αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύνανται να καθορίζονται περαιτέρω συνέπειες για όλους τους προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. που μετά την ανάληψη υπηρεσίας παραβαίνουν άπαξ ή και επανειλημμένως τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.

Πηγή

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας

Αρέσει σε %d bloggers: