Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (ΦΕΚ)

Αξιολόγηση: Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου» και «Στοιχεία εκπαιδευτικών σχολικής μονάδας»

Τη διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου» και «Στοιχεία εκπαιδευτικών σχολικής μονάδας» στο πληροφοριακό σύστημα «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, προβλέπει απόφαση του υπουργού Επικρατείας Κ. Πιερρακάκη, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερδα της Κυβέρνησης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ

Ειδικότερα η απόφαση ορίζει τα εξής:

1. Διατίθενται οι ακόλουθες διαδικτυακές υπηρεσίες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας, Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» στο πληροφοριακό σύστημα «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων» το οποίο διαχειρίζεται και λειτουργεί το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.E.Π.):

α) Στοιχεία για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για την αναζήτηση εκπαιδευτικών που έχουν ρόλο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου (ΣΕΕ) και την αναζήτηση στοιχείων για τα σχολεία παιδαγωγικής ευθύνης τους.

β) Στοιχεία ενεργών εκπαιδευτικών κάθε σχολικής μονάδας για την καταχώριση αυτών ως υπευθύνων των σχεδίων δράσεων της σχολικής ομάδας.

2. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες της παρ. 1 αξιοποιούνται για την εσωτερική αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση) των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο, σε συνεργασία με τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της κάθε σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 47Α του ν. 4547/2018, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τον ν. 4692/2020, καθώς και την υπό στοιχεία 108906/ΓΔ4 /10-09-2021 υπουργική απόφαση (Β’ 4189) και την υπό στοιχεία 122756/ΓΔ4/29-9-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β ́4501).

3. Το Ι.Ε.Π. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Το Ι.Ε.Π. και, ειδικότερα, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων», έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

4. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργεί- ται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πηγή

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας