Τα επόμενα βήματα που ζητά το ΥΠΑΙΘ για την αξιολόγηση

Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων: Άνοιξε η εφαρμογή για την καταχώρηση των σχεδίων δράσης των εκπαιδευτικών από τους συντονιστές εκπαιδευτικούς

Παράταση έως τις 12 Ιανουαρίου 2022 έδωσε το υπουργείο Παιδείας στους συντονιστές εκπαιδευτικούς των Ομάδων Δράσεις να συμπληρώσουν το Α’ μέρος της Φόρμας Αποτύπωσης του Σχεδίου Δράσης, στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ είναι ήδη ανοιχτή για τη συμπλήρωση των στοιχείων και την καταγραφή των σχεδίων δράσης, ενώ πρόσβαση έχουν οι συντονιστές εκπαιδευτικοί των Ομάδων Δράσης με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Προκειμένου να επιτευχθεί η πρόσβαση οι Διευθυντές των σχολείων θα πρέπει να έχουν ενημερώσει την πλατφόρμα του ΙΕΠ ποιοι είναι οι συντονιστές, με βάση τις σχετικές αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων.

Οι συντονιστές θα μπορούν να σημειώνουν τις παρατηρήσεις και προτάσεις τους όσον αφορά στο Σχεδιασμό των Σχεδίων Δράσης έως 25 Ιανουαρίου 2022.

Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Η φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης αποτελείται ουσιαστικά από τρία μέρη: τον σχεδιασμό της δράσης, την υλοποίηση της δράσης και την αποτίμηση της δράσης. 

Πρόσβαση στις Φόρμες των Δράσεων (για καταγραφή και επεξεργασία) έχει ο/η Συντονιστής/-ίστρια της Ομάδας, ο/η Διευθυντής/-ύντρια, καθώς και ο/η ΣΕΕ Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να καταγράψει παρατηρήσεις σε ειδικό πεδίο της Φόρμας.

01.jpg

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, οι συντονιστές εκπαίδευσης:

α) καταχωρίζουν στην πλατφόρμα τις παρατηρήσεις του για τον Συλλογικό Προγραμματισμό, για την επιλογή, τον σχεδιασμό και την πορεία υλοποίησης των δράσεων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς,

β) αποτιμούν τεκμηριωμένα το έργο του σχολείου ανά θεματικό άξονα σε 10βαθμη κλίμακα, μετά την υποβολή της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης από το σχολείο, και

γ) σημειώνουν συνοπτικά  θετικά σημεία, σημεία προς βελτίωση και προτάσεις βελτίωσης. 

Ομάδες δράσης

Οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν Ομάδες 2 έως 5 ατόμων, ανάλογα με το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν, τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ τους και την ειδίκευση που ενδεχομένως διαθέτουν. Μπορούν να συγκροτήσουν Ομάδες με βάση το κοινό γνωστικό τους αντικείμενο ή τη διδασκαλία σε κοινά τμήματα ή και το ενδιαφέρον τους για άλλους διαθεματικούς τομείς.

Ποιοι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στις Ομάδες Δράσης;

Συμμετέχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων (αναπληρωτές, εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, τμήματος ένταξης κ.λπ.).

Ποιες προϋποθέσεις χρειάζεται να συντρέχουν για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Δράσεων;

Όλες οι Δράσεις προϋποθέτουν συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και ανατροφοδότηση σχετικά με την πορεία της εφαρμογής τους, ώστε να είναι δυνατή η αναπροσαρμογή τους, εφόσον απαιτείται, η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Διευκρινίζεται ότι οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί προβαίνουν στον κοινό προγραμματισμό, σε συνδιδασκαλίες και συναντήσεις ανατροφοδότησης, στο χρονικό πλαίσιο του υπηρεσιακού τους ωραρίου.

Όλα τα μέλη μιας Ομάδας Δράσης θα έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες;

Όλα τα μέλη της Ομάδας Δράσης είναι ισότιμα, αλλά απαιτείται ο ορισμός ενός εξ αυτών ως Συντονιστή/-ίστριας, ο οποίος/η οποία θα έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. για την καταγραφή και επεξεργασία της Φόρμας Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης. Θεωρείται αυτονόητο ότι η όποια καταγραφή στην πλατφόρμα (σχετική με το Σχέδιο Δράσης – καταχώριση, συμπλήρωση, τροποποίηση) θα έχει τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της Ομάδας.

Μπορεί να γίνει αντικατάσταση του Συντονιστή μιας Ομάδας Δράσης;

Εφόσον το επιθυμεί ή υπάρχει ανάγκη, ο Συντονιστής μπορεί να αντικατασταθεί.

Πόσοι Συντονιστές Ομάδων Δράσης θα υπάρχουν σε κάθε σχολείο;

Ένας/Μία σε κάθε Ομάδα.

Πού και πώς αποτυπώνεται το Σχέδιο Δράσης μιας Ομάδας;

Το Σχέδιο Δράσης κάθε Ομάδας αποτυπώνεται σε ειδική σελίδα της πλατφόρμας από τον/την Συντονιστή/-ίστρια της Ομάδας (με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της). Η φόρμα περιλαμβάνει 3 ενότητες

Μπορεί να αλλάξει το Σχέδιο Δράσης μετά την οριστικοποίησή του;

Το Σχέδιο Δράσης  καταχωρίζεται από τον Συντονιστή της Ομάδας σε ειδική φόρμα στην εφαρμογή του Ι.Ε.Π. Το Α’ μέρος της φόρμας (Σχεδιασμός Δράσης) παραμένει ενεργό για επεξεργασία μέχρι το τέλος  Δεκεμβρίου. Από τότε κι έπειτα, οποιαδήποτε αλλαγή, θεωρείται τροποποίηση κατά τη φάση της υλοποίησης και καταγράφεται στο Β΄ μέρος της φόρμας (Υλοποίηση Δράσης).

Πηγή

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας

Αρέσει σε %d bloggers: