Εκ νέου έκδοση πινάκων κατάταξης της προκήρυξης 3ΕΑ/2022

Εκ νέου έκδοση πινάκων κατάταξης της προκήρυξης 3ΕΑ/2022


Ενστάσεις μέχρι 17 Αυγούστου

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.061445&_adf.ctrl-state=f9ru5phyc_1&_afrLoop=120212224261872583#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.061445%26_afrLoop%3D120212224261872583%26_adf.ctrl-state%3Df9ru5phyc_5

Οι πίνακες εδώ

http://files.asep.gr/s/1Q8XBz1EPKchlJD/download

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας