Ειδική αγωγή: Ενημέρωση υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καλούνται να υποβάλουν  αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, αίτημα επικαιροποίησης των στοιχείων τους – με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών τους στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο ΟΠΣΥΔ – όπως προβλέπεται  στην  αριθμ. 33591/ΓΔ5/24-03-2022 ΚΥΑ και αναφέρεται ρητώς στις σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Για τυχόν θέματα που αφορούν στα τυπικά προσόντα ένταξης σε κλάδο ή/και τις προϋποθέσεις ένταξης στους αξιολογικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής Εκπ/σης , οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στα τηλέφωνα που αναφέρονται, κατά περίπτωση κλάδου, στην με αριθμ. πρωτ.48772/Ε1/29-04-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Για τεχνικής φύσεως θέματα όσον αφορά στη μεταφόρτωση δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ, οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο :opsydhelp@minedu.gov.gr

Πηγή

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας