Επιμόρφωση 7.500 εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και κατάρτισης ΙΕΚ στο ΠΑΔΑ

Μετά από ανοικτή διαδικασία πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης, ανατέθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στους συμπράττοντες φορείς Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής – ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και Ινστιτούτο Βιομηχανικής & Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ) η επιμόρφωση περίπου 7.500 εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ/εκπαιδευτών ΙΕΚ συνολικού προϋπολογισμού 2.286.208,62 ευρώ και με ημερομηνία λήξης την 30/11/2023.

Η Πράξη αφορά σε μια συστάδα ενεργειών με στόχο την ενίσχυση και την αποτελεσματική υλοποίηση του θεσμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπεται η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για τις 20 ειδικότητες ΕΠΑΛ από το ΙΕΠ καθώς και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε οριζόντιες δεξιότητες των εκπαιδευτών ΙΕΚ από το ΕΑΠ. Η πραγματοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης θα γίνει με εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη) διδασκαλία, με την αξιοποίηση της υφιστάμενης/ ανάπτυξη σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εκάστοτε φορέα.

Για τις ανάγκες της επιμόρφωσης προβλέπεται η ανάπτυξη καινοτόμου επιμορφωτικού-εκπαιδευτικού υλικού από το ΙΕΠ (20 ειδικότητες ΕΠΑΛ) και το ΕΑΠ (οριζόντιες δεξιότητες ΙΕΚ) καθώς και η πραγματοποίηση σεμιναρίων εκπαίδευσης εκπαιδευτών για όλα τα αντικείμενα από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. Παράλληλα, προβλέπεται η αξιολόγηση της Πράξης, μέσω της εκπόνησης του πλαισίου αξιολόγησης από τον ΕΟΠΠΕΠ. Η αποτίμηση της υλοποίησης της Πράξης, θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια (ενδιάμεση αξιολόγηση και τελική). Τέλος, προβλέπεται η δημοσιότητα της Πράξης, η οποία θα αποτελέσει ξεχωριστό Πακέτο Εργασίας του Υποέργου του ΕΟΠΠΕΠ, καθώς και μετακινήσεις.

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής εξέφρασε την ικανοποίησή του για το υψηλό και υποδειγματικό επίπεδο συνεργασιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων (πανεπιστήμια, δημόσιοι φορείς και κοινωνικοί εταίροι εργαζομένων και εργοδοτών) προς το τελικό αποτέλεσμα και την εμπιστοσύνη τους στη σύμπραξη με το ΠΑΔΑ, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της Πράξης που αφορά σε στοχευμένη αναβάθμιση και διεύρυνση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και Κατάρτισης ΙΕΚ στο υφιστάμενο αντικείμενο εργασίας τους (upskilling), του σημαντικού αριθμού των επωφελουμένων, όπως και στις προοπτικές που διανοίγονται.   

Πηγή

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας