Οι πιστώσεις για τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης για το 2023 μέσω του κρατικού προϋπολογισμού

 Στον τακτικό προϋπολογισμό έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την κάλυψη των πολιτικών και δράσεων του υπουργείου Παιδείας, που αφορούν το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος (και τις 3 βαθμίδες), αλλά και τους τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Ειδικότερα, έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητες πιστώσεις για:

 • την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχορηγούμενων από το Υπουργείο φορέων (ΑΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και λοιπών νομικών προσώπων), προκειμένου να αναπτύξουν τις δράσεις τους,
 • την καταβολή των εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς,
 • την κάλυψη λειτουργίας των δημόσιων ΙΕΚ,
 • την κάλυψη μηνιαίας επιδότησης εισιτηρίου για τη δωρεάν μεταφορά των εκπαιδευομένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας από την κατοικία τους στην έδρα της δομής που σπουδάζουν,
 • την προμήθεια φοιτητικών συγγραμμάτων,
 • τη συνέχιση του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
 • την ειδική ενίσχυση, μέσω των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, καθώς και την κάλυψη των δαπανών σίτισης αυτών.

Σημειώνεται ότι έχουν προβλεφθεί επιπλέον πιστώσεις προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση του κόστους του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος (26 εκατ. ευρώ), τόσο για τους φοιτητές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης όσο και για τους καταρτιζόμενους των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), καθώς και η αύξηση της τιμής του ημερήσιου σιτηρεσίου των φοιτητών των ΑΕΙ.

Το σύνολο των δαπανών του Υπουργείου στο ΠΔΕ έτους 2023 προβλέπεται να ανέλθει στα 670 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, για τη χρηματοδότηση επιμέρους δράσεων του υπουργείου Παιδείας, όπως η προμήθεια διαδραστικών συστημάτων μάθησης και εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση, οι Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας, η ίδρυση και λειτουργία πρότυπων επαγγελματικών λυκείων, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για ΙΕΚ, ΕΠΑΛ κλπ θα διατεθεί από το ΤΑΑ ποσό ύψους 395 εκατ. ευρώ.

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν:

 • σε σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας
 • στην αναδιοργάνωση της ερευνητικής δραστηριότητας,
 • στην ανάπτυξη της καινοτομίας,
 • στη μεταφορά της τεχνολογίας,
 • στην ενίσχυση της διεθνούς θέσης και δικτύωσης των πανεπιστημίων,
 • στην αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής και υπηρεσιών στην ανώτατη εκπαίδευση,
 • στην αναβάθμιση του συστήματος διακυβέρνησης των ΑΕΙ,
 • στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ισότιμη πρόσβαση και στη διά βίου μάθηση.
 • Αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, διεθνοποίηση, δημιουργία γραφείων διασύνδεσης με αγορά εργασίας, κέντρα εκπαιδευτικής αριστείας.

Δράσεις :

 • ενίσχυσης των διαδικασιών αξιολόγησης των ΑΕΙ,
 • μονάδες στρατηγικού σχεδιασμού, κέντρα υποστήριξης διδασκαλίας,
 • υποτροφίες φοιτητών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
 • υποτροφίες για ερευνητές και μεταδιδάκτορες.

Δράσεις που αφορούν:

 • κέντρα ερευνητικής αριστείας,
 • καθηγητές-ερευνητές,
 • βιομηχανικά διδακτορικά,
 • υποστήριξη προγραμμάτων βασικής έρευνας,
 • ψηφιακής αναβάθμισης υποδομών και υπηρεσιών των ΑΕΙ μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πρωτοβάθμια/ Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν

 • Νέων Προγραμμάτων Σπουδών (ΝΠΣ) η οποία θα υλοποιηθεί από εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και οι οποίοι επιμορφώθηκαν σχετικά με το θέμα κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα που θα αξιοποιηθούν καταλλήλως ώστε κατά την καθολική εφαρμογή των ΝΠΣ οι μαθητές να αποκομίσουν τα μέγιστα μαθησιακά οφέλη.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν :

 • στην Επιλογή Συμβούλων Εκπαίδευσης σε όλους τους κλάδους της εκπαίδευσης που θα έχουν στην αρμοδιότητά τους την παιδαγωγική ευθύνη του εκπαιδευτικού έργου, αλλά και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως προς το εκπαιδευτικό/ διδακτικό/ παιδαγωγικό μέρος.

Επαγγελματική Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν :

 • στην επιμόρφωση των συντελεστών της επαγγελματικής εκπαίδευσης (εκπαιδευτικοί/ στελέχη/ διοικητικό προσωπικό),
 • στην επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων, στην ένταξη νέων οδηγών κατάρτισης,
 • στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στη συμβουλευτική διδασκαλία,
 • στην ίδρυση νέων δομών και επέκταση υφιστάμενων (Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)/ Θεματικά και Πειραματικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)/ Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (ΕΣΚ).

Επιπλέον περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν :

 • στην ενίσχυση μαθητείας/ πρακτικής άσκησης,
 • στην εξωστρέφεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης,
 • στην ουσιαστική διασύνδεση με την αγορά εργασίας,
 • στην αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης,
 • στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό Υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ),
 • στην αξιολόγηση δομών και συντελεστών της επαγγελματικής εκπαίδευσης,
 • στην επικαιροποίηση της εθνικής στρατηγικής για τη Δια Βίου Μάθηση,
 • στην υποστήριξη του γενικού πληθυσμού για την απόκτηση δεξιοτήτων,
 • στην αναβάθμιση δεξιοτήτων με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες,
 • στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα,
 • στην κοινωνική συνοχή και στην κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς και
 • στην ενημέρωση των νέων για πολιτικές και δράσεις για τη νεολαία.

Εκπαίδευση Ελληνοπαίδων Εξωτερικού

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν

 • στην ενδυνάμωση της συνεργασίας με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) που είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας,
 • στην ενημέρωση των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού,
 • στη σύνταξη σχεδίου δράσης,
 • στην ενημέρωση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών και παροχή οδηγιών από το ΚΕΓ,
 • στην εκστρατεία ενημέρωσης σε συνεργασία με τις Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές και τους οικείους Ελληνικούς φορείς, καθώς και
 • στην τρίμηνη ανασκόπηση της πορείας των δραστηριοτήτων.

Θρησκευτική Εκπαίδευση

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν:

 • στη διδασκαλία μαθημάτων γενικής εκπαίδευσης και εκκλησιαστικής ειδίκευσης, καθώς και δράση διετούς εκπαιδευτικού προγράμματος που συμπεριλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα, πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία.

Σχολικός/ Πανεπιστημιακός Αθλητισμός

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν:

 • στη διδασκαλία από καθηγητές φυσικής αγωγής των κανόνων, των μέτρων ασφάλειας, της υγιεινής, της εξοικείωσης, της επίπλευσης και των αναπνοών στο υδάτινο στοιχείο.

Επιπλέον, περιλαμβάνεται η δράση :

 • για την παρακολούθηση της διάκρισης των μαθητών/τριών στα πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα, η οποία μοριοδοτεί την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), καθώς και η εκπροσώπηση φοιτητών/τριων – αθλητών/τριών σε διεθνείς διοργανώσεις κατόπιν επιλογής τους μέσω της συμμετοχής τους σε αθλητικές δράσεις και πανελλήνια φοιτητικά πρωταθλήματα.

Δημόσιες βιβλιοθήκες/ Γενικά Αρχεία

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν:

 • σε αγορές τεκμηρίων, στην καταλογογράφηση,
 • στην ενίσχυση της πληροφοριακής υποδομής της Εθνικής Βιβλιοθήκης και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών,
 • σε προσλήψεις και σε εκπαίδευση του προσωπικού βιβλιοθηκών,
 • σε εκπαιδεύσεις του κοινού σε ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και
 • στην προβολή του έργου και του ρόλου των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Επιπλέον περιλαμβάνονται δράσεις για τον εντοπισμό των δημόσιων και ιδιωτικών αρχείων της χώρας μέσω του Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Η ανάπτυξη υπολογιστικών υποδομών και εφαρμογών για εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και ασφαλέστερη λειτουργία, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του εθνικού δικτύου βιβλιοθηκών από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας.

Θρησκεία

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν:

 • στη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, με στόχο την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, στη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων (ΓΓΘ) με άλλους φορείς,
 • στη διοργάνωση ετήσιων μαθητικών διαγωνισμών με αντικείμενο θέματα που προάγουν τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων, την καταπολέμηση του φανατισμού, της μισαλλοδοξίας και του αντισημιτισμού, καθώς και την κατανόηση των θρησκευτικών παραδόσεων της Ελλάδας.

Πηγή

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας