Ανάκληση μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών

Ανακλήθηκαν μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών

Ανακλήθηκαν με δύο αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ 8 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών επειδή  δεν παρουσιάστηκαν, ως όφειλαν, για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Αναλυτικά

Α. Απόφαση 140027/Ε1/11-11-2022 – ΦΕΚ Γ 2919/24-11-2022

Περίληψη μιας (1) Απόφασης ανάκλησης διορισμού δύο (2) εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60- Νηπιαγωγών, τριών (3) εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και μιας (1) εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας

Με την αριθμ. πρωτ. 140027/Ε1/11-11-2022 Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Γενικής Γραμματείας Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26), του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 (Α΄ 38), των άρθρων 53 έως 67 (Κεφάλαιο Ε΄) του Ν.4589/2019 (Α΄ 13) και ιδίως της παρ.5Α του άρθρου 62, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 389 του Ν.4957/2022 (Α΄ 141), του άρθρου 109 του Ν.4622/2019 (Α΄ 133), καθώς και των Π.Δ.18/2019 (Α΄ 31), Π.Δ.81/2019 (Α΄ 119), Π.Δ.83/2019 (Α΄ 121) και Π.Δ.84/2019 (Α΄ 123), όπως ισχύουν, και την αριθμ. πρωτ. 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ:61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) Υπουργική Απόφαση, ανακαλείται, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26), η αριθμ. πρωτ. 98266/Ε1/4-8-2022 (ΑΔΑ:ΨΔΜ446ΜΤΛΗ-5Ν7 – Γ΄ 1930) απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κου Προσ/κου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης «Διορισμός 6.906 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΤΕ01.19 και ΤΕ02.02, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1ΓΕ, 2ΓΕ/2019 και 1ΓΤ/2020», μόνον ως προς το διορισμό των κάτωθι εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ06-Αγγλικής, επειδή δεν παρουσιάστηκαν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, μη αποδεχόμενοι το διορισμό τους:

Δείτε τα ονόματα ΕΔΩ

Β. Απόφαση 139952/Ε1/11-11-2022 – ΦΕΚ Γ 2919/24-11-2022

Περίληψη μιας (1) Απόφασης ανάκλησης διορισμού δύο (2) εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70- Δασκάλων λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας

Με την αριθμ. πρωτ. 139952/Ε1/11-11-2022 Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Γενικής Γραμματείας Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26), του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 (Α΄ 38), των άρθρων 53 έως 67 (Κεφάλαιο Ε΄) του Ν.4589/2019 (Α΄ 13) και ιδίως της παρ.5Α του άρθρου 62, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 389 του Ν.4957/2022 (Α΄ 141), του άρθρου 109 του Ν.4622/2019 (Α΄ 133), καθώς και των Π.Δ.18/2019 (Α΄ 31), Π.Δ.81/2019 (Α΄ 119), Π.Δ.83/2019 (Α΄ 121) και Π.Δ.84/2019 (Α΄ 123), όπως ισχύουν, και την αριθμ. πρωτ. 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ:61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) Υπουργική Απόφαση, ανακαλείται, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26), η αριθμ. πρωτ. 95849/Ε1/2-8-2021 (ΑΔΑ:63Ν946ΜΤΛΗ-ΔΧΣ – Γ΄ 1818) απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κου Προσ/κου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης «Διορισμός 9.535 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78 και ΠΕ79.01, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 1588/14-7-2021, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄ 1752/30-7-2021, και Γ΄ 1653/23-7-2021, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄ 1755/31-7-2021)», μόνον ως προς το διορισμό των κάτωθι εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, επειδή, μετά τη λήξη της παράτασης της προθεσμίας ορκωμοσίας, που είχαν λάβει έως την 31η-8-2022, δεν παρουσιάστηκαν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, μη αποδεχόμενες το διορισμό τους:

Δείτε τα ονόματα ΕΔΩ

Πηγή

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας