Οι νέοι μόνιμοι διορισμοί που θα γίνουν στην εκπαίδευση το 2023

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για το έτος 2023, οι νέοι διορισμοί και προσλήψεις στον δημόσιο τομέα αναμένεται να ανέλθουν στις 16.000.

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων τον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 2023.

Η ψήφιση του προϋπολογισμού έχει προγραμματιστεί για τη 17η Δεκεμβρίου 2022.

Στον Προϋπολογισμός φαίνεται ότι το υπουργείο Παιδείας έχει στο δυναμικό του συνολικά 173.054 μονίμους εκπαιδευτικούς -και των τριών βαθμίδων- και υπαλλήλους.

Στην Πρωτοβάθμια/ Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το σύνολο του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι 138.848 εκ των οποίων 135.393 μόνιμοι εκπαιδευτικοί (71.000 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 64.393 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και 3.262 υπάλληλοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για το έτος 2023, οι νέοι διορισμοί και προσλήψεις στον δημόσιο τομέα αναμένεται να ανέλθουν στις 16.000.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε “Βασικές Χρηματοδοτούμενες Πολιτικές” του κρατικού προϋπολογισμού 2023

Αναλυτικά

Προϋπολογισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αναφορικά με τον τομέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6.080.504.000 € (Τακτικός 5.015.300.000,00 € – ΠΔΕ Εθνικό 495.204.000,00 € – ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο 570.000.000,00 €), από 5.841.100.000,00 € του έτους  2022.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 2023 για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στον τακτικό προϋπολογισμό έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την κάλυψη των πολιτικών και δράσεων του Υπουργείου, που αφορούν στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος (και τις τρεις βαθμίδες), αλλά και στους τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητες πιστώσεις για:

• την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχορηγούμενων από το Υπουργείο φορέων (ΑΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και λοιπών νομικών προσώπων), προκειμένου να αναπτύξουν τις δράσεις τους,

• την καταβολή των εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς,

• την κάλυψη λειτουργίας των δημόσιων ΙΕΚ,

• την κάλυψη μηνιαίας επιδότησης εισιτηρίου για τη δωρεάν μεταφορά των εκπαιδευομένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας από την κατοικία τους στην έδρα της δομής που σπουδάζουν,

• την προμήθεια φοιτητικών συγγραμμάτων,

• τη συνέχιση του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και

• την ειδική ενίσχυση, μέσω των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, καθώς και την κάλυψη των δαπανών σίτισης αυτών.

Σημειώνεται ότι έχουν προβλεφθεί επιπλέον πιστώσεις προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση του κόστους του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος (26 εκατ. ευρώ), τόσο για τους φοιτητές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης όσο και για τους καταρτιζόμενους των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), καθώς και η αύξηση της τιμής του ημερήσιου σιτηρεσίου των φοιτητών των ΑΕΙ.

Στις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, μεταξύ άλλων δαπανών, περιλαμβάνονται και δαπάνες συνολικού ύψους 1 εκατ. ευρώ, οι οποίες διατέθηκαν για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον Covid-19 και συγκεκριμένα για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας λοιπού επικουρικού προσωπικού του Αιγινήτειου Νοσοκομείου.

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου χρηματοδοτούν έργα υποδομής, κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό των ΑΕΙ και των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης, «η διαρκής ανάγκη απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων υπηρετείται μέσω των δράσεων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, που αφορούν στην Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων υλοποιεί το συγκεκριμένο Υπουργείο».

Τέλος, από το ΠΔΕ του Υπουργείου καλύπτονται δαπάνες στον μεταναστευτικό τομέα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του.

Το σύνολο των δαπανών του Υπουργείου στο ΠΔΕ έτους 2023 προβλέπεται να ανέλθει στα 670 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, για τη χρηματοδότηση επιμέρους δράσεων του Υπουργείου, όπως η προμήθεια διαδραστικών συστημάτων μάθησης και εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση, οι Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας, η ίδρυση και λειτουργία πρότυπων επαγγελματικών λυκείων, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για ΙΕΚ, ΕΠΑΛ κλπ θα διατεθεί από το ΤΑΑ ποσό ύψους 395 εκατ. ευρώ.

Διορισμοί/προσλήψεις τακτικού προσωπικού περιόδου 2021-2022 και προγραμματισμός προσλήψεων 2023

Σύμφωνα με το ΥΠ.ΟΙΚ. οι νέοι διορισμοί και προσλήψεις τακτικού προσωπικού υπόκεινται σε περιορισμούς και κανόνες, προκειμένου να ελεγχθεί η προκαλούμενη δαπάνη.

Ειδικότερα, από το 2019 εφαρμόζεται ο κανόνας προσλήψεων-αποχωρήσεων 1:1, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση.

Για ειδικές περιπτώσεις (π.χ. εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, προσλήψεις τακτικού προσωπικού με αντίστοιχη μείωση έκτακτου προσωπικού ίδιας κατηγορίας) δύναται να πραγματοποιούνται διορισμοί/προσλήψεις και εκτός του κανόνα.

Οι προσλήψεις πάσης φύσεως τακτικού προσωπικού διενεργούνται βάσει του ετήσιου προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης (άρθρο 51 του ν.4622/2019).

Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα πρόσληψης προσωπικού των φορέων της γενικής κυβέρνησης, διαμορφώνουν τον ετήσιο προγραμματισμό για τις προσλήψεις του επόμενου έτους.

Οι προσλήψεις κάθε έτους καθορίζονται με βάση τις αποχωρήσεις του προηγούμενου έτους (σύμφωνα με τον κανόνα 1:1). Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων προσωπικού εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Διορισμοί έτους 2021

Το έτος 2021 οι νέοι διορισμοί και προσλήψεις (εντός και εκτός κανόνα 1:1) τακτικών υπαλλήλων των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό ανήλθαν συνολικά σε 20.173 (συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγών σε στρατιωτικές σχολές).

Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πραγματοποιήθηκαν 12.649 διορισμοί μόνιμου προσωπικού (ποσοστό 63% επί του συνόλου), εκ των οποίων οι 10.178 αφορούν σε διορισμούς εκπαιδευτικών εκτός του κανόνα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε αντικατάσταση αναπληρωτών καθηγητών.

Διορισμοί έτους 2022

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού των αποχωρήσεων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το 2021 (8.388), πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους σχεδόν ισάριθμοι διορισμοί (9.002) εντός του κανόνα 1:1, από τους οποίους οι 8.586 αφορούν σε μόνιμους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Διορισμοί έτους 2023

Το έτος 2023 συνολικά οι νέοι διορισμοί και προσλήψεις αναμένεται να ανέλθουν στις 16.000, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εκτιμώμενες προς υλοποίηση προσλήψεις με βάση τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2023, καθώς και προσλήψεις (εντός του κανόνα 1:1) που δεν υλοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη.

Από το σύνολο των εγκεκριμένων προσλήψεων τακτικού προσωπικού το μεγαλύτερο μέρος κατανέμεται στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενισχύοντας τους συγκεκριμένους τομείς.

Πηγή

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας